strategies

  • महासंघ कृषकहरुको अधिकारका लागि काम गर्ने संस्थाको रुपमा स्थापित हुने छ ।
  • सरकारी निकायसंगको समदुरी कायम राख्दै आवश्यकता अनुसार समन्वयमा काम गर्ने छ ।
  • महासंघले आफ्नो गैरराजनीति चरित्र कायम राख्ने छ ।
  • महासंघले समान उदेश्य भएका संस्था, संजाल र संघहरुसंग सहकार्य र समन्वय गर्ने छ ।
  • महासंघका सबै कार्यक्रमहरु पारदर्शि र सुशासित हुने छन् ।
  • महासंघका सबै कार्यक्रमहरु लागत प्रभावकारीतामा आधारित हुने छन् ।
  • महासंघका सबै काम कार्यवाहिहरु समावेशि र प्रतिनिधिमुलक हुने छन् ।
  • महासघले समान उदेश्य भएका राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग संजाल बिस्तार गर्ने छ ।