सलहको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आम किसान वर्गमा हाम्रो अनुरोध