जनवकालत तथा कार्यक्रम ब्यवस्थापन सीप विकास तालिम सम्पन्न